mask

Projekty UE

fundusze europejskie

KORONTO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 229 678,44 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 44/100).
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 229 678,44 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 44/100).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie rozpoczyna się w dniu 2020-08-01 i kończy się w dniu 2020-10-31.
Wartość projektu: 229 678,44 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 229 678,44 zł